گواهینامه معتبر مورد تایید دانشگاه جامع علمی – کاربردی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
(تصویر گواهینامه فارسی)

project

ردیف نام دوره ساعت آموزشی نحوه برگزاری
۱ استارتاپ و راه اندازی کسب و کار ۳۴ ساعت غیرحضوری
۲ اصول مدیریت منابع انسانی ۱۶ ساعت غیرحضوری
۳ اصول مدیریت بازاریابی ۱۶ ساعت غیرحضوری
۴ چطور خلاق باشیم ۸ ساعت غیرحضوری
۵ کارآفرینی ۱۲ ساعت غیرحضوری
۶ فنون و مهارت های سخنرانی ۱۲ ساعت غیرحضوری
۷ رزومه نویسی و مصاحبه استخدامی ۴ ساعت  غیرحضوری
۸ آزمون های استخدام و تحلیل رفتار ۱۷ ساعت غیرحضوری
۹ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ۱۲ ساعت غیرحضوری
۱۰ روش های تامین منابع مالی ۴ ساعت غیرحضوری
۱۱ مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ۱۶ ساعت  غیرحضوری
۱۲ فرامین و فنون تفکر استراتژیک ۸ ساعت غیرحضوری
۱۳ زبان بدن در مذاکرات ۶ ساعت غیرحضوری
۱۴ اصول تکنیک ارائه و سخنرانی ۳ ساعت غیرحضوری
۱۵ استراتژی و ساختار هلدینگ ۸ ساعت غیرحضوری
۱۶ اصول و مبانی مدیریت پروژه ۴ ساعت غیرحضوری
۱۷ استقرار سیستم مدیریت پروژه ۸ ساعت غیرحضوری
۱۸ مدیریت دانش و درس آموخته ها ۴ ساعت غیرحضوری
۱۹ اصول و مفاهیم WBS ۸ساعت غیرحضوری
۲۰ مدیریت پروژه بر اساس PMBOK ۳۵ ساعت غیرحضوری
۲۱ مدیریت و کنترل پروژه حرفه ای ۸ ساعت غیرحضوری
۲۲ مدیریت و کنترل ریسک پروژه ۸ ساعت غیرحضوری
مجموع ساعات آموزشی ۲۵۱ ساعت یک سال
طرح ویژه همراهان آریانا: اگر شما هم یکی از شرکت کنندگان دوره های حضوری یا مجازی آریانا بوده اید، می توانید با معادلسازی آن دوره از تخفیف ویژه در MBA نیمه حضوری بهره مند شوید.
همین حالا ثبت نام و دوره خود را شروع کنید!