7

بسته های مدیریتی گروه آریانا بسته های آموزشی جامعی متشکل از برترین دوره های الکترونیکی + کتاب های برگزیده در حوزه های مختلف مدیریتی هستند. در هر حوزه ای که فعالیت می کنید با انتخاب بسته های مدیریتی، علاوه بر کسب کاملترین و معتبرترین دانش کاربردی و تقویت مهارت های خود، از تخفیف ویژه نیز بهره مند شوید.

[ بسته جامع استارتاپی (راه اندازی کسب و کار) ]

دوره های الکترونیکی: /۱/طراحی مدل کسب و کار /۲/بوم مدل کسب و کار /۳/تفکر خلاقانه /۴/نوآوری استراتژیک در سازمان ها /۴/ابزارهای مالی کلیدی برای مدیران

 کتاب های تکمیلی: /۱/خلق مدل کسب و کار /۲/ بیست و چهار گام راه اندازی کسب و کار /۳/ارزش پیشنهادی

 خرید بسته 

  [ بسته جامع بازاریابی و فروش ]

دوره های الکترونیکی: /۱/ مدیریت بازاریابی /۲/مدیریت تبلیغات /۳/مدیریت برند /۴/بازاریابی و فروش الکترونیکی /۵/فروشندگی حرفه ای /۶/تحقیقات بازاریابی /۷/طراحی برنامه بازاریابی /۸/مدیریت قیمت گذاری /۹/مدیریت رفتار مصرف کننده

 کتاب های تکمیلی: /۱/مدیریت بازاریابی برای مدیران /۲/استراتژی اقیانوس آبی /۳/ارزش پیشنهادی /۴ا ۲۴ گام راه اندازی کسب و کار /۵/ایده عالی مستدام

 خرید بسته 

  [ بسته جامع استراتژی و مدیریت استراتژیک ]

دوره های الکترونیکی: /۱مدیریت استراتژیک /۲/تفکر استراتژیک /۳/طراحی مدل کسب و کار /۴/نوآوری استراتژیک در سازمان /۵/رشد کسب و کار /۶/رقابت برای بازنده هاست

کتاب های تکمیلی: /۱/استراتژی خوب استراتژی بد /۲/جاری سازی استراتژی /۳/تفکر استراتژیک برای مدیران /۴/بازی برد /۵/هفت پرسش استراتژیک /۶/اوج گیری

 خرید بسته 

  [ بسته جامع مدیریت پروژه حرفه ای ]

دوره های الکترونیکی: /۱/اصول و مفاهیم WBS ا۳/استقرار سیستم مدیریت پروژه /۴/مدیریت پروژه حرفه ای /۵/مدیریت ریسک پروژه /۶/مدیریت دانش و درس آموخته ها

کتاب های تکمیلی: /۱/راهنمای عملیاتی مدیریت پروژه براساس PMBOK ا۲/راهنمای جامع و کاربردی مدل جامع تعالی پروژه PEM ا۳/مدیریت پروژه برای مدیران

 خرید بسته 

  [ بسته جامع مالی و سرمایه گذاری ]

دوره های الکترونیکی: /۱/مبانی اقتصاد /۲/ امور مالی شرکتی /۳/ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران /۴/ساختار و روش های تامین مالی /۵/تجزیه و تحلیل صورت های مالی

کتاب های تکمیلی: /۱/دید اقتصادی /۲/ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران /۳/مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی /۴/بودجه ریزی برای مدیران غیر مالی

 خرید بسته 

[ آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه ]

ماژول های: /۱/مقدماتی بر اقتصاد /۲/روش های کمی /۳/تحلیل صورت های مالی /۴/امور مالی شرکتی /۵/بازارها، ابزارها و نهادهای مالی /۶/مقررات اصول بازار سرمایه /۷/اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای

کتاب های تکمیلی: /۱/آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه – درس /۲/آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه – تست

 خرید بسته