مقابله جمهوریخواهان کنگره با بی‌طرفی اینترنت


 خبرگزاری فارس– جمهوریخواهان به دنبال بررسی دقیق مجموعه مقررات اجرایی مربوط به بی‌طرفی اینترنت هستند که بر اساس آن افراد و شرکت‌ها با پرداخت پول بیشتر می‌توانند به خدمات اینترنتی با کیفیت بهتر دسترسی داشته باشند و افراد و شرکت‌های فقیر و کم درآمد سرویس‌های نازل‌تری دریافت می‌کنند. تصویب قوانین بی طرفی اینترنت به افزایش هزینه دسترسی به اینترنت هم منجر می‌شود، زیرا کاربران باید مبالغ اضافه‌ای را بابت ایجاد زیرساخت‌های تازه مخابراتی در نواحی روستایی و کم درآمد بپردازند. داگ کالینز نماینده جمهوری خواه حامی و پیشنهاد دهنده طرح کنگره در این زمینه می‌گوید هدف وی از این کار بلوکه کردن قوانین بی طرفی اینترنت است که اولین بار در ماه فوریه گذشته توسط کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا پیشنهاد داده شده بود. ۱۴نماینده جمهوری خواه دیگر از ایالات مختلف هم حامی این طرح هستند.

منبع: itmen.ir

نظرات